Thông báo lịch tập trung các khối lớp ngày 1 tháng 9 năm 2020

 

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TR­ƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG CANH

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phương Canh, ngày 28 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tập trung học sinh

Căn cứ quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm hoc 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Tiểu học Phương Canh,

Trường Tiểu học Phương Canh thông báo về việc tập trung học sinh năm học 2020-2021 như sau:

  • 7 giờ 30 phút ngày 01/9/2020 những lớp sau sẽ đến tập trung, nhận lớp, nhận GVCN:

– Toàn bộ học sinh nữ các lớp 1.

– Học sinh các lớp 2A1; 2A3; 2A5; 2A7;

– Học sinh các lớp 3A1; 3A3; 3A5; 3A7;

– Học sinh các lớp 4A1; 4A3; 4A5;

– Học sinh các lớp 5A1; 5A3; 5A5;

  • 14 giờ ngày 01/9/2020 những lớp sau sẽ đến tập trung, nhận lớp, nhận GVCN:

– Toàn bộ học sinh nam các lớp 1.

– Học sinh các lớp 2A2; 2A4; 2A6;

– Học sinh các lớp 3A2; 3A4; 3A6; 3A8;

– Học sinh các lớp 4A2; 4A4; 4A6;

– Học sinh các lớp 5A2; 5A4;

Khi đưa con em đến trường, đề nghị các bậc phụ huynh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh covid-19 của nhà trường đã đề ra và những nội dung giáo viên chủ nhiệm đã phổ biến qua nhóm zalo của lớp.

Ban giám hiệu trư­ờng Tiểu học Phương Canh xin thông báo để các bậc phụ huynh học sinh được biết và thực hiện theo thông báo trên. Trân trọng!

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Thị Năm