Thành tích nổi bật trong năm học 2019 – 2020 của CBGVHS nhà trường