Tăng cường công tác phòng chống bệnh Covid – 19 của thành phố Hà Nội