CV thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng tránh covid – 19