Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3/5/2021 của chủ tịch thành phố Hà Nội