Thông báo thay đổi cách tuyển sinh lớp 1 ngày 23/7 ->28/7/2021